Privacybeleid van Cazura

Dit privacy beleid (“Privacy Beleid”) beschrijft hoe wij VZW Vakantietehuizen (hierna “Cazura”, “wij”, “onze”, “ons”) persoonlijke informatie over u (“persoonsgegevens”) verzamelen wanneer u deze website (“Website”) bezoekt of wanneer u ons contacteert via formulieren beschikbaar op de Website, waarom we deze verzamelen, het feit of deze wordt gedeeld met derden, hoelang deze worden bewaard, de rechten waarover u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

De Website kan u toelaten om (i) vragen te stellen en informatie te bekomen over onze vakantiebestemmingen alsmede onze andere producten en diensten, (ii) offertes aan te vragen voor onze producten en diensten, zoals de reservering van uw vakantiebestemming, (iii) uw vakantiebestemming te boeken (iv) u digitale sloten via email te bezorgen en (v) u in te schrijven op onze nieuwsbrief.  Bepaalde van deze producten en/of diensten (zoals bv. de terbeschikkingstelling van bepaalde appartementen, fietsverhuur, cateringdiensten, …) worden geleverd door externe partners, welke bijkomende persoonsgegevens van u verzamelen, om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Onze partners zullen de verzamelde persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in hun privacy beleid of zoals medegedeeld wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt.

 1. Wie zijn we?

VZW Vakantiehuizen (Cazura) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Boudewijnlaan 8 te 1000 Brussel, met KBO nummer: 0434.995.114

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Uw naam en contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres);
 • Informatie over uw de producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent en onder andere uw gewenste vakantiebestemming;
 • Uw betalingsgegevens; en
 • Uw contact- en marketingvoorkeuren.

Wij verzamelen persoonsgegevens van de Website:

 • Wanneer u formulieren invult (bijvoorbeeld als u een vraag stelt, een offerte aanvraagt over producten of diensten die wij aanbieden, een vakantiebestemming boekt of een betaling uitvoert); en
 • Automatisch door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt hierover meer informatie vinden in de cookie policy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 • Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om volgende redenen:

 • Om uw vraag tot inlichtingen te behandelen;
 • Om aan uw verzoeken te voldoen (bijvoorbeeld om een offerte te bekomen, een vakantiebestemming te boeken, een digitale sleutel te bezorgen of om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
 • Om uw betalingen te kunnen afhandelen;
 • Om u marketingmateriaal zoals nieuwsbrieven toe te sturen conform uw communicatievoorkeuren;
 • Om de Website te gebruiken, deze aan u te personaliseren en om te begrijpen hoe de Website gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.
 • Om ons bedrijf en onze relatie met u te optimaliseren;
 • Om ons in staat te stellen onze producten, processen, diensten, marketing en ondernemingsstrategieën te begrijpen, te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden, om te antwoorden op juridische procedures of verzoeken om informatie te verstrekken op vraag van overheidsinstanties or andere derde partijen teneinde fraude of misdaden op te sporen en te voorkomen or om uw, onze of andermans rechten te beschermen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens combineren en analyseren om onze producten en diensten te personaliseren voor u, uw wensen beter te begrijpen en onze relatie met u te verbeteren.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: het evalueren van de efficiëntie van onze marketing- en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyses en het identificeren van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, en contact met u opnemen om u over dergelijke producten en diensten te informeren.

Om dit te kunnen realiseren kunnen we de persoonsgegevens verzameld op de Website combineren met gegevens verzameld bij derden (zoals marketing agentschappen) om ons te helpen  bepalen welke producten en diensten van Cazura u interesseren. We zouden deze gegevens kunnen gebruiken om u pertinente informatie toe te sturen of wanneer u met onze klantenservice contact opneemt. Tevens kunnen wij ook samenwerken met derde partijen om u gepersonaliseerde advertenties op sociale-mediaplatforms te tonen, of als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, wanneer u op het internet surft/andere websites bezoekt (zie cookie policy van Cazura voor meer informatie).  Indien u marketing materiaal van ons niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiertegen verzetten. We verwijzen u dienaangaande naar de afdeling “Welke rechten hebt u?  onderaan”

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 1. Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verzameld worden via deze Website worden op basis van volgende grondslag verwerkt:

Verwerking op grond van uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1 onder b AVG).

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats teneinde onze overeenkomst met u na te leven en uw orders uit te voeren. Persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt voor het uitvoeren van maatregelen en activiteiten als onderdeel van precontractuele relaties, zoals wanneer u een offerte aanvraagt of u een vakantiebestemming boekt op de Website.

Verwerking in het kader van bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden (Art. 6, lid 1 onder f AVG)

Wij verwerken eveneens uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, met name voor de volgende doeleinden:

 • om na te gaan welke informatie, producten en diensten naar alle waarschijnlijkheid het meeste interesseren en om u informatie, aanbiedingen en online advertenties met betrekking tot deze diensten en producten door te sturen of te tonen;
 • het evalueren van de efficiëntie van onze marketing- en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyses en het identificeren van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, en contact met u opnemen om u over dergelijke producten en diensten te informeren
 • verbetering van diensten en producten en bestaande systemen en processen;
 • verrijking van onze gegevens, bijv. door het gebruikmaken of onderzoeken van algemeen beschikbare bronnen;
 • om te waarborgen dat onze producten en diensten geleverd en gebruikt worden in overeenstemming met de wet en conform de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn;
 • instellen van rechtsvorderingen of het voeren van verweer bij juridische geschillen die niet rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de contractuele relatie;
 • beperkte verwerking van gegevens, indien wissen niet of uitsluitend met bovenmatige inspanning mogelijk is vanwege de vorm van opslag;
 • het voorkomen en onderzoeken van misdrijven, anders dan voor het exclusief naleven van wettelijke voorschriften.

 

Verwerking met uw toestemming (art. 6, lid 1 onder a AVG)

Mits uw toestemming kunnen we uw technische informatie verzamelen en verwerken zoals gegevens van cookies en vergelijkbare technologieën zoals beschreven in de cookie policy en uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing via e-mail of sms. In principe kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Dit heeft ook betrekking op het intrekken van aan ons verstrekte verklaringen van toestemming vóór de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018. U wordt in de betreffende tekst van de toestemming gewezen op de gevolgen van het intrekken of weigeren van uw toestemming. Zie dienaangaande de afdeling “Welke rechten hebt u?” onderaan.

Verwerking teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1 onder c AVG) of in het algemeen belang (art. 6, lid 1 onder e AVG)

We zullen eveneens uw persoonsgegevens gebruiken als deze noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of in omstandigheden waar we denken dat de vitale belangen van iemand op het spel staan.

 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven.

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met om de daarnaast aangegeven redenen:

 • Bedrijven of andere organisaties waarop wij beroep doen om namens ons diensten te leveren, zoals websitehosting bedrijven, postleveranciers, analytische dienstverstrekkers, organisators van evenementen en IT- serviceproviders;
 • Bedrijven of andere organisaties waarvan u ons heeft gevraagd of waarmee u hebt ingestemd dat wij uw persoonsgegevens met hen mogen delen;
 • Onze partners, wanneer dit noodzakelijk is om u een product of dienst (zoals de online reservering van uw vakantiebestemming, het openen, sluiten en schoonmaken van uw appartement) te leveren.

Bovendien kunnen we eveneens uw persoonsgegevens delen met onze professionele adviseurs evenals met elke wetshandhavingsautoriteit, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of een andere derde partij, wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of anderszins om onze rechten, de rechten van derde partijen of individuele personen hun veiligheid te beschermen of om fraude, veiligheid of andere veiligheidsproblemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken.

 1. Overdracht van gegevens binnen de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving van België inzake gegevensbescherming, en kunnen worden overgedragen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en in het bijzonder in Frankrijk. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen, zullen wij passende beschermingsmaatregelen nemen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen teneinde ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 • Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden om de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Reservering: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na definitieve reservering (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).
 • Nieuwsbrief: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering.

Onafhankelijk van de periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 • Andere websites en sociale media’s

De Website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen en niet gedekt worden door dit Privacy Beleid. Indien u toegang neemt tot andere websites gebruikmakend van de verschafte links, kunnen de beheerders van die websites uw gegevens verzamelen en deze gebruiken in navolging van hun eigen privacy beleid, dat kan verschillen van het onze.

De Website mag u ook de mogelijkheid aanbieden om informatie over Cazura, de Website of de producten en/of diensten beschikbaar door deze Website te delen of te volgen door het gebruik van toepassingen van derden voor sociale netwerken (zoals via knoppen zoals “delen”, “ik vind dit leuk” of “volgen”).

Wij bieden deze functionaliteit aan om algemene interesse op te wekken voor de Website tussen de leden van uw sociale netwerken, en om u de mogelijkheid te beiden om meningen, nieuws en aanbevelingen over de Website te delen en te volgen met uw contacten. U dient echter op de hoogte te zijn dat het delen van persoonsgegevens met sociale netwerken er toe kan leiden dat de informatie verzameld wordt door de beheerder van het sociale netwerk en dat dit openbaar kan worden gemaakt, zoals onder andere door internet zoekmachines.

Uw dient altijd de privacy policy van elke website die u bezoekt of elk sociaal netwerk waarmee u informatie deelt, aandachtig te lezen om hun privacy praktijken te begrijpen.

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend onjuiste/onvolledige persoonsgegevens laten verbeteren of persoonsgegevens laten verwijderen, alsook – in bepaalde gevallen–de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken of zich verzetten tegen de verwerking.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien uw enige vragen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik door Cazura van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

Als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens wenst in te trekken of als u  marketing communicaties van Cazura niet meer wenst te ontvangen, kan u op elk moment uw verzoek richten aan onderstaand adres:

Post adres: Boudewijnlaan 8 te 1000 Brussel

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij kunnen van tijd tot tijd dit Privacy Beleid wijzigen. Indien we substantiële of materiële wijzigingen invoeren in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, zullen wij dit meedelen via een opvallend bericht op de Website of door u rechtstreeks te contacteren. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, gelieve onze Website niet verder te gebruiken.